Archive for the ‘Psychologia’ Category

Poglądy na tematy wychowywania dzieci

Warunek ten można spełnić, jeżeli zapewnimy dziecku właściwe otoczenie, w którym trudności będą dostosowane do wieku niemowlę|cia, gdyż małe niemowlę nie potrafi dać sobie rady z tym, z czym starsze dziecko radzi sobie świetnie z uwagi na jego większy rozmiar i jego większą siłę oraz koordynację ruchów.

Druga grupa ograniczeń jest całkowicie uzależniona od postaw ro|dziców. Zakres swobody, jaki ich dziecko odczuwa, będzie zależał od

Read more »

Filozoficzna niedojrzałość

Dziecko również szybko zdaje sobie sprawę z tego, że mimo iż jego matka – oraz inni znajomi dorośli – nie jest częścią jego osoby, to jednak często reaguje na jego ruchy. Nie zawsze lubi reakcje, z którymi się styka, lecz wyraźnie zdaje sobie sprawę z tego, iż wynikają one z czegoś, ęo ono samo uczyniło: uśmiechnęło się, „beknęło”, krzyknęło, wypróżniło się, kopnęło no|gami itp.

Read more »

Selektywność pamięci

Proces determinacji zmienia kierunek w wypadku opisu czynów, które skończyły się niepowodzeniem, które spowodowały kryzys gospodarczy, klęskę militarną czy pogorszenie stanu zdrowia. Wówczas to hubrysta dokonuje atrybucji zewnętrznej. Próbuje wyjaśnić niepowodzenia za pomocą takich czynników, jak zdarzenia losowe, brak warunków do pracy, niekompetencje i złośliwość innych ludzi. Read more »

Deformacja powierzchniowa – atrybucja egoistyczna

Iluzje sprawstwa występują również w sytuacjach losowych, w których jednostka nie ma obiektywnie żadnego wpływu na zdarzenia. Wynik gry w loterię, pogoda i różnorodne zjawiska przyrody są zdeterminowane przez czynniki nie podlegające ludzkiej kontroli. Mimo to hubrysta uważa, że jest częściowym lub całkowitym sprawcą takich zdarzeń. Sądzi, że układy obiektywnie zewnątrzsterowne są układami wewnątrzsterow- nymi.

Read more »

Badania multisytuacyjne

Wypowiedzi te – w zależności od sytuacji i celów osobistych – będą się znacznie różniły. Tak na przykład w laboratorium psychologicznym człowiek może ujawnić, że czuje się samotny oraz mało atrakcyjny w stosunkach interpersonalnych jednocześnie w czasie pracy grupowej może podkreślać swoje zalety towarzyskie. Read more »

Metody empiryczne i logiczne

Współczesne metody badawcze nie pozwalają odróżnić publicznych wypowiedzi od prywatnych sądów o sobie. Brak jest reguł wnioskowania, które pozwoliłyby przejść od faktów 386 obserwowalnych (wypowiedzi) do faktów nieobserwowalnych (myśli o sobie).

Trzeba stwierdzić, że wielu badaczy niezbyt interesuje się tym zagadnieniem. Zakładają oni, że odpowiedź na pytanie kwestionariusza jest identyczna z określoną samooceną czy standardem osobistym. Read more »

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

Chcemy to umożliwić wydając nadesłane referaty i głosy w dyskusji drukiem i uczynimy to tym rychlej, im prędzej mówcy przyślą nam maszynopisy swoich wypowiedzi. Dziękujemy im z góry.

A kiedy już dziękujemy, to chciałbym to czynić w swoim imieniu i w imieniu tych uczestników konferencji, którzy mnie o to prosili. Dziękuję więc przede wszystkim Towarzystwu Krzewienia Kultury Świeckiej, które było organizatorem i gospodarzem, a także twórcą atmosfery spotkania ludzi w pracy zawodowej rzadko się spotykających. Read more »

Ofiarna praca aktywistów TKKŚ

Gościny udzielił nam w Ratuszu Głównomiejskim, którego architektura stwarza szczególną i jakże dla nas cenną atmosferę intymności i piękna, pan doktor Mirosław Gliński, dyrektor Muzeum Historii Miasta Gdańska, a powitali nas artyści – pianista pan Paweł Baryła i pierwszy sopran Opery Bałtyckiej pani Danuta Bernolak.

Jeżeli dodam, że uczestnicy mogli nabywać tom z materiałami III Konferencji, wydany staraniem dyrektora Oddziału Gdańskiego Krajowej Agencji Wydawniczej pana Read more »

Przyczyny cierpienia

Tak więc analizując trójkąt egzystencjalny człowiek przekonuje się, że nie jest wartością godną sza-cunku. Przestaje więc akceptować siebie i nie poszukuje akceptacji innych ludzi. Wycofuje się z aktywności. Czasem wpada w depresję.

Przyczyny tych negatywnych zjawisk mogą być również trochę inne. W pewnych okolicznościach jednostka podejmuje próby samorozwoju, ale nie osiąga sukcesu. Read more »

Zjawisko faworyzacji subiektywnej

W kontaktach z rówieśnikami i przyjaciółmi człowiek dostrzega swą odrębność i niepowtarzalność. Przypisuje innym cechy, których sam nie posiada. Jak powiedziałem poprzednio, takie postępowanie rodzi często zjawisko faworyzacji subiektywnej. Ogólnie rzecz biorąc, realistyczna ocena siebie ułatwia realistyczną ocenę innych

i wzbudza szacunek otoczenia. Samowiedność wpływa na akceptację jednostki przez otoczenie. Read more »