Archive for the ‘Psychologia’ Category

Dane empiryczne część 2

-3. Umiejętność czytania wcześniej niż jest to oczekiwane.

-4. Schludnie wykonana praca pisemna.

-5. Natychmiastowe zrozumienie, na czym polega problem.

-6. Nieustanne zadawanie pytań..

-7. Okazywanie zainteresowania książkami i grami wymagającymi zręczności intelektualnej.

-8. Umiejętność starannego rysowania lub dokładnego przerysowy|wania obrazków z książek.

-9. Liczba wymyślonych zabaw lub opowiadań.

Read more »

Dane empiryczne

Przykład tego najgorszego, co mogło się stać, ujawniono w Wielkiej Brytanii parę lat temu, kiedy chłopiec, którego iloraz inteligencji poz|walał zaliczać go do geniuszy, został skierowany do domu dla dzieci nieprzystosowanych. Jego matka wyjaśniła: „Nie był łubiany przez swoich nauczycieli, a większość z nich uważała go za cholerny kłopot, ponieważ on uważał, że ich lekcje były stratą czasu”. Amerykańscy psychologowie, Jacob Getzela i Philip Jackson, komentują:

Read more »

Wzrost średniego poziomu inteligencji

W rzeczywistości obserwujemy znacznie więcej mar|notrawstwa, po prostu dlatego, że poziom inteligencji i twórczości okazywany przez dzieci rozpoczynające szkołę jest prawdopodobnie w większości wyższy niż nawet 10 lat temu. Ten wzrost średniego poziomu wynika ze zwiększonego pobudzenia podczas pierwszych pię|ciu lat życia ze strony rodziców, którzy wykazują lepsze zrozumienie dla potrzeb najmłodszych oraz ze strony instytucji kształcenia przed-szkolnego.

Read more »

Podstawowe bariery sukcesu

Ten rozdział pragnę poświęcić tym ważnym metodom wychowaw|czym, opisać fakty naukowe, które je potwierdzają, oraz ukazać, jak praktycznie najlepiej je wykorzystać i pomóc swojemu dziecku. Pod koniec tego rozdziału omówię dwie podstawowe bariery sukcesu: nad|mierny niepokój oraz wysoki poziom agresji. Stanowią one problem dzieci w różnym wieku, lecz najłatwiej poddają się skutecznej kontroli w momencie, kiedy pojawiają się podczas pierwszych lat życia dziecka.

Read more »

Cel Rosenberga i Jonesa

W tej znanej książce zostało przedstawionych 15 portretów kobiet oraz wiele innych postaci związanych z ich życiem. Celem Rosenberga i Jonesa było opisanie ukrytej teorii osobowości sformułowanej implicite przez Dreisera.

Dzięki żmudnej analizie psychologowie ci wykryli, że Dreiser używał 6761 kategorii do opisu 241 charakterów kobiet i mężczyzn występujących na kartach Galerii kobiet. Read more »

Główne zadanie psychologa

Głównym zadaniem psychologa jest opis ukrytych teorii osobowości, określenie ich struktury i funkcji. W procesie badawczym stawia on sobie dwa główne pytania. Po pierwsze, jakie są kategorie, których jednostka używa do opisu charakteru, zdolności czy cech fizycznych własnych i innych ludzi. Po drugie, jakie istnieją związki między tymi kategoriami. Jest to więc pytanie o strukturę osobowości. Read more »

Ujęcie człowieka u pisarzy orientalnych część 2

Serce przykładać będzie do tego, by wyorywać bruzdy, a w czasie nocy bezsennej będzie myślał o paszy dla jałówek. Tak każdy rzemieślnik i artysta, które noce i dnie pa pracy przepędza, i ten, co rzeźbi wizerunki na pieczęciach, którego wytrwałość urozmaica kształty rzeźb.

Serce swe przyłoży do tego, by obraz uczynić żywym, a jego noce są bezsenne, by wykończyć dzieło. Jak kowal siedzący blisko kowadła pilnie zastanawia się nad pracą z żelaza, wyziewy ognia niszczyć będą jego ciało, a on walczyć musi z żarem pieca, huk młota przytępi jego słuch,

Read more »

Lenistwo

Leniwiec przyrównany będzie do krowiego nawozu, każdy, kto go uchwyci, otrząśnie rękę”4. Pozytywne skutki trudu ludzkiego i płynące z pracy korzyści zależą od samego człowieka, tzn. od jego pilności i zapobiegliwości. Zauważa to trafnie autor Księgi Przysłów:

„Serce leniwego czeka bez skutku, a pilnych zamiary stale się spełniają”5. Ale praca przynosi nie tylko korzyści materialne, lecz jest także źródłem awansu społecznego: „Ręka gorliwych zdobędzie władzę, : a leń pracować musi pod batem”0.

Read more »

Odwieczny problem samopoznania

Chętniej również podejmuje działania altruistyczne na rzecz tych pierwszych. Jedynie w pewnych specyficznych rodzajach zadań wyraża on większą sympatię wobec ludzi różniących się od niego.

Jak wynika z tego skrótowego przeglądu, w systemie twierdzeń teorii samowiedzy znajdują się ustalenia i hipotezy, które rzucają nowe światło na odwieczny problem samopoznania i obrazu własnej osoby. Na te same pytania udzielamy coraz bardziej precyzyjnych i udokumentowanych odpowiedzi.

Read more »

Proces wykonywania zadań a samowiedza

Pewną rolę w twórczości odgrywają różnorodne samooceny. Tak na przykład! wybitni uczeni, pisarze czy architekci często podkreślają, że1 są niezależni, labilni, wrażliwi na zmianę, a także agresywni: To ostateie twierdzenie nie zmienia ogólnej tezy, że obraz własnejT osefey w ogra-niczonym tylko stopniu decyduje o osiągnięciach1 twórczych jednostki.

-4. Samowiedza reguluje w pewnym’ stopniu proces- wykonywania zadań szkolnych, administracyjnych,, organizacyjnych 1 innych. Read more »