Archive for the ‘Psychologia’ Category

Rewizja informacji osobistych część 2

Człowiek hubrystyczny sztucznie podnosi wagę informacji potwierdzających i dewaluuje doniosłość informacji zaprzeczających. Przypisuje duże znaczenie informacjom wskazującym na zewnętrzną atrybucję własnych niepowodzeń i zupełnie ignoruje opinię, z których wynika, że klęska spowodowana została brakiem silnej woli. Zmiana rzeczywistej wagi informacji o świecie i o sobie zaburza proces weryfikacyjny.

Read more »

Rewizja informacji osobistych

Człowiek zdaje sobie sprawę z przekonania po-twierdzającego pozytywny obraz własnej osoby. Jednocześnie „spycha w głąb nieświadomości” przekonania niewygodne i zagrażające. Takie samooszustwo ma charakter obronny. Człowiek hubrystyczny dokonuje zatem tendencyjnej selekcji percepcyjnej i mnemicznej, co jest zgodne z jego egoistycznym interesem.

Read more »

Eksperymenty P. Archibalda i W. Griffitta

Innymi słowy, pozytywna postawa wobec siebie zwiększa siłę związku między podobieństwem a sympatią. Przypuszczano, że samoakceptacja jest ważnym moderatorem.

Osiągnięte wyniki badań są ze sobą sprzeczne. J. Karyłowsld (1975) wykazał, że stopień sympatii i życzliwości do partnera podobnego jest tym wyższy, im bardziej jednostka akceptuje siebie. W wypadku braku subiektywnego podobieństwa zależność ta nie występuje. Całkowicie inne wyniki otrzymali C. Hendrick i H. Page (1970). Read more »

Hipoteza podobieństwa a samoakceptacja

Mimo iż badania potwierdzają tezę, że spostrzegane podobieństwo „ja – inni” reguluje działania altruistyczne, to jednak nie mamy żadnej pewności, czy jest to zależność dostatecznie ogólna. Być może w określonej klasie zadań, wymagających bardziej złożonych i różnorodnych umiejętności, hipoteza kom- plementarności lepiej wyjaśnia ludzkie zachowanie. Read more »

Ukryty mechanizm altruizmu

Takie badania mają doniosłe znaczenie, ponieważ pozwalają ujawnić ukryty mechanizm altruizmu, a więc jednego z najstarszych i najważniejszych problemów moralnych ludzkości.Większość eksperymentów potwierdza hipotezę podobieństwa (por. Berkowitz, Daniel, 1963 Karyłowski, 1975). Ten ostatni prosił uczennice w wieku 17-19 lat o wykonywanie pewnej pracy razem z ich koleżanką. Read more »

Karanie dziecka

Aby opanować skutecznie umiejętność posługiwania się językiem, dziecko powinno spędzić dużo czasu z osobą dorosłą na kontaktach

mywanych przez dziecko, które nadal zachowuje się w niewłaściwy sposób. Możesz zaobserwować, że nie ma żadnych nagród, że dziecko jest krytykowane i karane, lecz tego rodzaju zwrócenie uwagi, samo w sobie, może działać jako silne wzmocnienie na niektóre dzieci. Dziec|ko spragnione zwrócenia na siebie uwagi woli, gdy na nie krzyczą niż gdy je ignorują lepiej odczuwać ból klapsa niż widzieć, że nie jest się w centrum zainteresowania dorosłych.

Read more »

Bodźce intelektualne

To, co mówimy dziecku, jest, rzecz jasna, o wiele ważniejsze od tempa, w jakim to mówimy. Osobiście jestem zdania, że warto unikać zwrotów dziecinnych na korzyść nazywania rzeczy ich właściwymi uznanymi przez dorosłych nazwami. Nie należy unikać wypowiadania długich wyrazów, gdy zajdzie potrzeba. Powinniśmy starać się jak najpłynniej wymawiać wyrazy, gdy udzielamy dzieciom wskazówek lub instrukcji. Read more »

Porady przy wychowywaniu niemowlęcia

Nigdy nie lekceważ szybkości ruchów, jaką może osiąg|nąć raczkujące niemowlę. Jeżeli choć na chwilę odwrócisz się do niego plecami, niemowlę może w tym czasie zniknąć z twojego pola wi|dzenia. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza gdy dziecko przebywa na zewnątrz domu, co w tym wczesnym okresie stanowi część wychowa|nia dziecka. Gdy tylko niemowlę będzie wystarczająco dojrzałe, pozwól mu usiąść i obserwować świat, zamiast leżeć na dnie głębokiego wózka z daszkiem. Read more »

Prawa logicznego rozumowania

Świat musi mieć sens, a to oznacza, że musi poddać się prawom logicznego rozumowania.

3. Negatywny obraz własnego „ja” jest jednym z najpotężniejszych hamulców uzdolnień.

Jeżeli twoje dziecko uważa siebie za osobę bezradną, powstaje w jego umyśle negatywny obraz własnego „ja”. To okalecży jego roz|wój umysłowy i uniemożliwi mu rozwój społeczny.

Jedną z kluczowych różnic, które zaobserwowałem w postawie dzieci jest uderzenie o podłogę. Nie można nie doceniać sprawności fizycznej raczkującego niemowlęcia ani zasięgu jego rąk. Read more »

Każde dziecko jest wrodzonym naukowcem

W ten sposób dziecko zdobywa doświadczenie dotyczące nie tylko ruchów zsynchro|nizowanych, lecz również słów powiązanych z komunikacją werbalną. Połóżcie niemowlę w wygodnym, bezpiecznym miejscu, np. krześle,

o którym pisałem na początku tego rozdziału, w czasie prowadzenia dialogu twarzą w twarz. Szybko odkryjecie, że wasze dziecko po|trafi z łatwością sterować „rozmowami” za pomocą odwracania głowy w przeciwną stronę, uśmiechu, grymasu i wydawania przedwerbalnych dźwięków.

Należy umożliwić niemowlęciu zdobycie szerokiego doświadczenia co do przedmiotów. Read more »