Archive for the ‘Psychologia’ Category

ZAGROŻENIE A KONIECZNOŚĆ MORALNEJ AUTOKREACJI CZĘŚĆ 2

Tymczasem współczesny humanizm, przedzierając się mozolnie poprzez powłokę skomplikowanych układów politycznych, coraz donioślej alarmuje o realnym prawdopodobieństwie zagłady od wewnątrz – ludzkiej samozagłady.

Nie ma konieczności rozwijania wątku, że postęp cywilizacyjny, osiągnięcia naukowo-techniczne, które nie tak dawno jeszcze fascynowały ludzkość swoim potencjałem szczęściotwórczym, obecnie objawiać zaczęły w naszej świadomości inny, apokaliptyczny wymiar. Read more »

Zgodność i harmonia zewnętrzna i wewnętrzna część 2

Struktura samowiedzy jednostki. Po dokonaniu dekompozycji samowiedzy i po wyróżnieniu je podstawowych składników, przechodzę do analizy fazy rekompozycji, do opisu formalnych i treściowych relacji istniejących między samoocenami, sądami możliwościowymi i standardami osobistymi. Metody analizy struktur poznawczych są różnorodne. Godne podkreślenia są trzy spośród tych metod. Read more »

Kościół a praktyka rewolucyjna

O tyle, że walka klas nie jest dla marksizmu metafizycznym celem samym w sobie, lecz tylko środkiem do wyzwolenia społecznego, zgodnie z misją dziejową proletariatu: klasy antagonistyczne nie będą zatem istniały wiecznie ulegnie więc także likwidacji proletariat jako klasa. Później kroić się może perspektywa braterstwa narodów

powszechnego „kochajmy się”. Póki co, ma miejsce „uprzątnięcie stajni Augiasza”. Read more »

Cnoty ewangeliczne

Myślę, iż na pewno dadzą się zaakceptować normy moralne dekalogu od 4 do 10 przykazania, także na gruncie marksizmu4. Wspomniane normy elementarne – jako możliwa płaszczyzna porozumienia wierzących i niewierzących – przez jednych akceptowane są na mocy objawienia i wartości religijnych, przez innych drogą odwołania się do interesu społecznego. Faktem jest, iż są one cenne i stanowią iunctim dla

obu grup luldzkich. Oczywiście każda z tych grup akceptować będzie dodatkowe normy swoiste, odrębne, nie istniejące na gruncie „konkurencyjnej” grupy. Read more »

Dystans psychologiczny

Jednym z nich jest prawdopodobnie dystans 348 psychologiczny istniejący między daną jednostką a innymi ludźmi. Już potoczne obserwacje wskazują, że młody człowiek często szanuje swoją matkę, ojca czy przyjaciół, a jednocześnie obojętni są mu ludzie, których nie zna. Podobnie konserwatysta może darzyć sympatią rodziców i konformistów, wyrażając niechęć wobec uczonych i racjonalizatorów. Read more »

Eksperymenty H. W. Reese’a

Wśród tych zgodnych wyników znalazłem jedynie dwa wyjątki, które są szczególnie ciekawe dla psychologa. Pierwszy to eksperymenty H. W. Reese’a (1961). Uczony ten badał uczniów klas IV, VI i VIII za pomocą skali samoakceptacji Lip- sitta przeznaczonej dla dzieci i młodzieży. Wykrył krzywoliniową zależność między samoakceptacją a sympatią wobec innych kolegów. Uczniowie, których poziom samoakceptacji był średni, najbardziej życzliwie i przychylnie oceniali swoich rówieśników. Wynik ten da się interpretować dwojako. Read more »

Rozwój psychologii osobowości część 2

Już obecnie można by bez większej szkody zrezygnować z wielu projektów badawczych, w których podaje się nieprawdziwe informacje na temat osobowości i postępowania uczestników eksperymentów.

Sigall i Gould w cytowanych już badaniach kształtowali wysoką i niską samoakceptację za pomocą fikcyjnych profilów osobowości. Ich eksperyment nie straciłby wartości poznawczej, gdyby zamiast tego zabiegu wyodrębnili oni grupę o niskiej i wysokiej samoakceptacji na podstawie rzeczywistych wyników osiągniętych na określonej skali samoakceptacji. Read more »

Rozwój psychologii osobowości

Szlachetne cele, takie jak poznawanie prawdy i odkrywanie przyrody, nie upoważniają psychologa czy socjologa do stosowania zabiegów manipulacyjnych czy do fałszywej diagnozy osobowości osób badanych. Nic nie usprawiedliwia procedury, która wywołuje lęk, zagrożenie i cierpienie. Dlatego też należy dążyć do tego, aby wyeliminować z laboratorium wszelkie za-biegi eksperymentalne, które są rodzajem makiawelizmu me-todologicznego. Słowem, droga prowadząca do prawdy o człowieku nie może być drogą cierpienia.

Read more »

Zbiegi stosowane przez psychologów

Gdyby zawsze informowali oni o prawdziwym celu eksperymentu, gdyby nie uciekali się do niewinnego podstępu, gdyby zrezygnowali z błędnych ocen, to nie mogliby osiągnąć planowanych celów współczesna wiedza o samopoznaniu niewiele różniłaby się od wiedzy dziewiętnastowiecznej. Odkrywanie ludzkiej osobowości wiąże się z pewnymi kosztami.

Zresztą koszty te – jak podkreślają pragmatyści – są nie- .394 wielkie. Read more »

Człowiek hubrystyczny a strategie represyjne

Słowem, pozytywnie wzmacnia swoich największych wrogów. Nie są to zachowania irracjonalne wiadomo bowiem, że nagrody często zmieniają postawy i poglądy ludz-kie.

Prawdopodobnie człowiek hubrystyczny częściej stosuje strategie represyjne. Udziela kar i nagan. Ucieka się do sankcji administracyjnych. Chciałbym zilustrować takie postępowanie przykładem historycznym. Read more »