Podstawowe bariery sukcesu

Ten rozdział pragnę poświęcić tym ważnym metodom wychowaw|czym, opisać fakty naukowe, które je potwierdzają, oraz ukazać, jak praktycznie najlepiej je wykorzystać i pomóc swojemu dziecku. Pod koniec tego rozdziału omówię dwie podstawowe bariery sukcesu: nad|mierny niepokój oraz wysoki poziom agresji. Stanowią one problem dzieci w różnym wieku, lecz najłatwiej poddają się skutecznej kontroli w momencie, kiedy pojawiają się podczas pierwszych lat życia dziecka.

Rozpocznę od rozważenia pojęć pochodnych, z których wszystkie wywierają znaczny wpływ na rozwój – lub ograniczenie – wrodzonego geniuszu. Rozpoczniemy tak, jak czyni to każde niemowlę, od przyjrze|nia się, w jaki sposób ono uczy się rozumieć samo siebie oraz swój stosunek do świata. Wynik tych obserwacji określa, w bardzo znacznym stopniu, sposoby widzenia świata. Ten niepowtarzalny sposób postrzega|nia świata jest punktem wyjścia stopniowego tworzenia obrazu własnego „ja” przez dziecko. Zachowania podyktowane określonym obrazem wła|snego „ja” mogą albo działać korzystnie, albo niekorzystnie na rozwój dziecka. Na przykład niemowlę, które zaczyna postrzegać świat jako logiczny system, będzie rozwijało logiczne sposoby rozwiązywania pro-blemów, z którymi będzie miało do czynienia. Dziecko, które postrzega świat jako nielogiczny, nie tylko będzie o wiele bardziej niepewne swoich reakcji, lecz również o wiele mniej chętnie będzie rozwiązywało problemy w sposób logiczny. W wyniku tego dziecko uwierzy, że nie można doszukać się sensu życia oraz że bezcelowy jest logiczny sposób zacho|wania się. On lub ona ponownie nauczy się bezradności.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply