Ofiarna praca aktywistów TKKŚ

Gościny udzielił nam w Ratuszu Głównomiejskim, którego architektura stwarza szczególną i jakże dla nas cenną atmosferę intymności i piękna, pan doktor Mirosław Gliński, dyrektor Muzeum Historii Miasta Gdańska, a powitali nas artyści – pianista pan Paweł Baryła i pierwszy sopran Opery Bałtyckiej pani Danuta Bernolak.

Jeżeli dodam, że uczestnicy mogli nabywać tom z materiałami III Konferencji, wydany staraniem dyrektora Oddziału Gdańskiego Krajowej Agencji Wydawniczej pana Read more »

Przyczyny cierpienia

Tak więc analizując trójkąt egzystencjalny człowiek przekonuje się, że nie jest wartością godną sza-cunku. Przestaje więc akceptować siebie i nie poszukuje akceptacji innych ludzi. Wycofuje się z aktywności. Czasem wpada w depresję.

Przyczyny tych negatywnych zjawisk mogą być również trochę inne. W pewnych okolicznościach jednostka podejmuje próby samorozwoju, ale nie osiąga sukcesu. Read more »

Zjawisko faworyzacji subiektywnej

W kontaktach z rówieśnikami i przyjaciółmi człowiek dostrzega swą odrębność i niepowtarzalność. Przypisuje innym cechy, których sam nie posiada. Jak powiedziałem poprzednio, takie postępowanie rodzi często zjawisko faworyzacji subiektywnej. Ogólnie rzecz biorąc, realistyczna ocena siebie ułatwia realistyczną ocenę innych

i wzbudza szacunek otoczenia. Samowiedność wpływa na akceptację jednostki przez otoczenie. Read more »

Maltretowanie dzieci, maltretowanie rodziców

Wielu rodziców uważa, że to oni byli maltretowani przez dziecko, a nie że oni maltretowali dziecko… Dość typowe są wypadki maltretowania tylko jednego dziecka w rodzinie… dziecko to jest często przenoszone do domu zastępczego. W niektórych wypadkach zgłaszano znęcanie się nad dziećmi w domach zastępczych, co prowadziło do ich przeniesienia do innego domu zastępczego, gdzie również były maltretowane.

Read more »

Wpływ dziecka na dorosłych

Ponadto, nacisk jest położony zawsze na wpływ, jaki mają rodzice na dziecko. Rodzice są zawsze opisywani jako osoby biorące aktywny udział w określeniu, całkiem niezależnie od niemowlęcia, postaw, jakie one przyjmują. Ani jedno z tych założeń nie jest prawdziwe.

Rodziców nie muszę przekonywać co do prawdziwości pierwszej kwestii. Najlepiej widzą oni, jak często odczuwają zmęczenie, złe samo|poczucie, brak cierpliwości oraz czasu na zrobienie wszystkiego i że często ich umysły zaprząta wiele innych zmartwień nie związanych bezpośrednio z wychowaniem dzieci. Read more »

Określenie rozwoju umysłowego dzieci

Rozbudzona wyobraźnia, która służy jako metoda, ale nie jest dopro- żenią, lecz przystąpiłem do zbadania przyczyn. Celem mojej pracy oraz tej książki jest znalezienie oraz opisanie niektórych przyczyn: nigdy nie miałem zamiaru nikogo potępiać lub stawiać zarzutów. Stwierdzenie, że rodzice są odpowiedzialni za określenie rozwoju umysłowego swoich dzieci, miało na celu rozpoczęcie konstruktywnych przemian w posta|wach, a nie stworzenie źródła dalszego niepokoju.

Napisałem przed chwilą, że grunt, na którym stoją rodzice, zaczyna chwiać się pod ich nogami. Read more »

Przełamywanie lęku

Jego dumą i szczęściem była deska do jeżdżenia, na której z dużą zręcznością poruszał się po okolicy. Nakłoniono go, ab wyobraził sobie siebie na wspaniałej desce do jeżdżenia, która rozwija dużą szybkość, pomalowana jest w przepiękne wzory, z kolkami z chromu i bardzo gładkimi łożyskami. Zachęcano go do wyobrażenia sobie, jak sam jeździ na tej desce, wspaniale kreśląc kółka po ulicach. Następnie wprowadzono małego pieska do tej sceny z wyobraźni. Powiedziano mu, aby wyobraził sobie, że bardzo szybko przejeżdża obok tego pieska bez odczuwania strachu. Read more »

Plastyczne obrazowanie

Powinniście notować jego pełną i dokładną reakcję, jak również sposób, w jaki wy zareagowaliście. Czy dziecko: płakało, wpadło w złość kategorycznie odmówiło wykonania zadania prosiło was o nienaleganie na spełnienie waszej prośby stało się niepewne i szukało u was wsparcia? Co wy uczyniliście? Czy nalegaliście, aby dziecko podjęło się tej próby? Po|zwoliliście na uniknięcie jej? Wpadliście w złość i zbesztaliście je?

Odpowiadając na te pytania szukajcie „nagród”, które pozwoliły utrwalić reakcję lękową. W większości wypadków będzie to unika|nie. Read more »

Badania dr Davida Drazina

Faktem jest, że każdego rodzaju rutynowa praca staje się nudna po pewnym krótkim czasie. Powodem tego jest brak wystarcza|jąco silnych bodźców, podniet, aby utrzymać zainteresowanie i mo|tywacje do działania na wysokim poziomie. Znaczna część dni robo|czych poświęcona jest zajęciom rutynowym, które dostarczają bardzo niewielu bodźców, stymulujących do działania, podczas gdy pracu|jąc z ludźmi możemy znaleźć różne źródła stymulacji, jak rozmowy towarzyskie, oczekiwanie na przerwę na kawę, dłuższe pogawędki oraz wymianę informacji i poglądów. Odizolowana kobieta pracu|jąca w domu nie znajduje tych ucieczek przed nudą i często odczu|wa samotność. Niedawne badania ankietowe przeprowadzone przez dr. Davida Drazina z Schlackman Research Organization (Organizacja Badawcza im. Schlackmana) dowiodły, że na cztery brytyjskie kobiety jedna była osamotniona, a małżeństwo traktowała jako lekarstwo na swoją „chorobę”. Najwięcej osamotnionych kobiet pochodziło z grupy wiekowej pomiędzy 16 a 24 rokiem życia. Najboleśniej odczuwały to kobiety pochodzące z dużych przemysłowych miast, następnie kobiety mieszkające w małych wioskach.

Nuda i poczucie osamotnienia mogą wywołać reakcję apatii i oboję|tności wobec zajęć domowych lub dążenie do utrzymania domu w sta|nie niemalże klinicznej czystości. Ostatecznym rezultatem obydwu sta|nów może być głęboka depresja. Nie muszę chyba dodawać, że wszyst|kie tego rodzaju stany emecjonalne wpływają bardzo niekorzystnie nie tylko na kobietę, lecz również na wszystkich członków rodziny. Najwię|kszą szkodę wyrządzają one małym dzieciom, które upatrują w swoich matkach głównych źródeł pobudzenia emocjonalnego.

mu, organizacje pierwszej pomocy lub Czerwonego Krzyża mogłyby dać odczyt na temat pierwszej pomocy itp. Może okazać się sprawą bardzo prostą, dla grupy zorganizowanej, zaaranżowanie zwiedzania interesujących lokalnych fabryk, siedzib miejscowych gazet, stacji radia i telewizji. To wszystko dostarczy wam interesujących zajęć poza do|mem, a dzieci będą miały z tego niezmierną korzyść poznawczą.

Jakie są najczęstsze narzekania matek?

Eks|perci radzili albo pozostawienie dziecka samego, albo natychmiastowe łagodzenie jego nastrojów. Wierzono, że to z winy rodziców dzieci nie śpią spokojnie w nocy. Najczęstszymi narzekaniami matek odnośnie do ich dzieci jest budzenie się w nocy. Matki najczęściej narzekały na to, że ich dzieci budzą się w nocy, gdyż następnego dnia czuły się bardziej zmęczone i trudniej przychodziło im okazywać uczucie wobec nich, zwłaszcza jeżeli miały poprzednio poczucie winy za spowodowanie tego społecznego nastawienia u niemowlęcia.

Read more »