Samodoskonalenie człowieka część 2

Pan profesor Bogdan Kamiński podjął w swym referacie problem ogromnej wagi: planowanie życia sobie i potomstwu. Obnażył przy tym rozległe obszary braku naszej podmiotowości wobec czasu: płyniemy na fali życia zupełnie bezwolnie, a gdy wreszcie umiemy i chcielibyśmy płynąć trzymając ster we własnych dłoniach, fala wyrzuca nas na brzeg już po tamtej stronie horyzontu. W zasadzie więc „zaplanowane” są jedynie te elementy i aspekty naszego bycia w czasie, które i tak reguluje za nas natura, społeczeństwo, kultura. Read more »

Samoakceptacja jako regulator stosunków międzyludzkich

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja jednostki, która nie akceptuje siebie, która nie aprobuje pewnych cech swojej osobowości i swojego zachowania, która unika konfrontacji z sobą. Dla niej ludzie są przeszkodą w osiąganiu celów, są źródłem negatywnych informacji i dodatkowych zagrożeń. Blokują oni dążenie do podwyższenia własnej wartości (por. rozdział 8.). Dlatego też jednostka nieprzychylnie, a nawet wrogo odnosi się do otoczenia społecznego.

Read more »

Czynniki regulujące stosunki międzyludzkie

Sądzę – podobnie jak Rogers – że samoakceptacja jest jednym z czynników regulujących stosunki z otoczeniem społecznym. Pozytywna postawa wobec siebie wpływa na kształtowanie się życzliwej i przychylnej postawy wobec kolegów, przyjaciół i znajomych. Mówiąc bardziej popularnie, miłość siebie warunkuje miłość skierowaną ku innym.

Chciałbym z naciskiem podkreślić, że samoakceptacja jest tylko jednym z wielu czynników regulacyjnych. Read more »

Poglądy na tematy wychowywania dzieci

Warunek ten można spełnić, jeżeli zapewnimy dziecku właściwe otoczenie, w którym trudności będą dostosowane do wieku niemowlę|cia, gdyż małe niemowlę nie potrafi dać sobie rady z tym, z czym starsze dziecko radzi sobie świetnie z uwagi na jego większy rozmiar i jego większą siłę oraz koordynację ruchów.

Druga grupa ograniczeń jest całkowicie uzależniona od postaw ro|dziców. Zakres swobody, jaki ich dziecko odczuwa, będzie zależał od

Read more »

Filozoficzna niedojrzałość

Dziecko również szybko zdaje sobie sprawę z tego, że mimo iż jego matka – oraz inni znajomi dorośli – nie jest częścią jego osoby, to jednak często reaguje na jego ruchy. Nie zawsze lubi reakcje, z którymi się styka, lecz wyraźnie zdaje sobie sprawę z tego, iż wynikają one z czegoś, ęo ono samo uczyniło: uśmiechnęło się, „beknęło”, krzyknęło, wypróżniło się, kopnęło no|gami itp.

Read more »

Selektywność pamięci

Proces determinacji zmienia kierunek w wypadku opisu czynów, które skończyły się niepowodzeniem, które spowodowały kryzys gospodarczy, klęskę militarną czy pogorszenie stanu zdrowia. Wówczas to hubrysta dokonuje atrybucji zewnętrznej. Próbuje wyjaśnić niepowodzenia za pomocą takich czynników, jak zdarzenia losowe, brak warunków do pracy, niekompetencje i złośliwość innych ludzi. Read more »

Deformacja powierzchniowa – atrybucja egoistyczna

Iluzje sprawstwa występują również w sytuacjach losowych, w których jednostka nie ma obiektywnie żadnego wpływu na zdarzenia. Wynik gry w loterię, pogoda i różnorodne zjawiska przyrody są zdeterminowane przez czynniki nie podlegające ludzkiej kontroli. Mimo to hubrysta uważa, że jest częściowym lub całkowitym sprawcą takich zdarzeń. Sądzi, że układy obiektywnie zewnątrzsterowne są układami wewnątrzsterow- nymi.

Read more »

Badania multisytuacyjne

Wypowiedzi te – w zależności od sytuacji i celów osobistych – będą się znacznie różniły. Tak na przykład w laboratorium psychologicznym człowiek może ujawnić, że czuje się samotny oraz mało atrakcyjny w stosunkach interpersonalnych jednocześnie w czasie pracy grupowej może podkreślać swoje zalety towarzyskie. Read more »

Metody empiryczne i logiczne

Współczesne metody badawcze nie pozwalają odróżnić publicznych wypowiedzi od prywatnych sądów o sobie. Brak jest reguł wnioskowania, które pozwoliłyby przejść od faktów 386 obserwowalnych (wypowiedzi) do faktów nieobserwowalnych (myśli o sobie).

Trzeba stwierdzić, że wielu badaczy niezbyt interesuje się tym zagadnieniem. Zakładają oni, że odpowiedź na pytanie kwestionariusza jest identyczna z określoną samooceną czy standardem osobistym. Read more »

Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

Chcemy to umożliwić wydając nadesłane referaty i głosy w dyskusji drukiem i uczynimy to tym rychlej, im prędzej mówcy przyślą nam maszynopisy swoich wypowiedzi. Dziękujemy im z góry.

A kiedy już dziękujemy, to chciałbym to czynić w swoim imieniu i w imieniu tych uczestników konferencji, którzy mnie o to prosili. Dziękuję więc przede wszystkim Towarzystwu Krzewienia Kultury Świeckiej, które było organizatorem i gospodarzem, a także twórcą atmosfery spotkania ludzi w pracy zawodowej rzadko się spotykających. Read more »